Idź do treści strony
 • Ikona Kontakt

  Olsztyński Park Naukowo-
  Technologiczny

  ul. Władysława Trylińskiego 2
  10-683 Olsztyn
  tel. 89 612 05 00

Tytuł: Usługa polegająca na wykonaniu prototypu platformy internetowej wspierającej proces diagnozy i leczenia metodami medycyny chińskiej - powtórka

Zawiadomienie  o unieważnieniu czynności wyboru oferty najkorzystniejszej - 28.01.2021 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - 28.01.2021 r.

Zbiorcze zestawienie ofert - 10.01.2021.r.

Wyjaśnienie treści SIWZ - 30.12.2020 r.

Ogłoszenie o zamówieniu - 22.12.2020 r.

SIWZ - 22.12.2020 r.  

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy - 22.12.2020 r.

Załącznik nr 2 – formularz cenowy - 22.12.2020 r.

Załącznik nr 3 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - 22.12.2020 r.

Załącznik nr 4 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - 22.12.2020 r.

Załącznik nr 5 - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej - 22.12.2020 r.

Załącznik nr 6 - wykaz usług - 22.12.2020 r.

Załącznik nr 7 - porozumienie o zachowaniu poufności - 22.12.2020 r.

Załącznik nr 8 - wzór umowy - 22.12.2020 r.