Idź do treści strony
 • Ikona Kontakt

  Olsztyński Park Naukowo-
  Technologiczny

  ul. Władysława Trylińskiego 2
  10-683 Olsztyn
  tel. 89 612 05 00

Tytuł: Usługa opracowania i realizacji prototypu aplikacji "GoKinga" oraz prototypu strony internetowej

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - 14.01.2021 r.

Zbiorcze zestawienie ofert  - 10.01.2021 r.

Wyjaśnienie treści SIWZ - 05.01.2021 r.

Zdjęcie poglądowe - 05.01.2021 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenie  - 05.01.2021 r.

Wyjaśnienie treści SIWZ - 30.12.2020 r.

Wyjaśnienia treści SIWZ - 23.12.2020 r.

1.  Ogłoszenie o zamówieniu - 21.12.2020 r.

2.  SIWZ - 21.12.2020 r.

3.       Załącznik nr 1 – formularz ofertowy - 21.12.2020 r.

4.       Załącznik nr 2 – formularz cenowy - 21.12.2020 r.

5. Załącznik nr 3 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia- 21.12.2020 r.

6.       Załącznik nr 4 – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - 21.12.2020 r.

7.  Załącznik nr 5 – oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej - 21.12.2020 r.

8.       Załącznik nr 6 – wykaz usług - 21.12.2020 r.

9.       Załącznik nr 7 – porozumienie o zachowaniu poufności - 21.12.2020 r.

10.   Załącznik nr 8 – wzór umowy - 21.12.2020 r.