Idź do treści strony
 • Ikona Kontakt

  Olsztyński Park Naukowo-
  Technologiczny

  ul. Władysława Trylińskiego 2
  10-683 Olsztyn
  tel. 89 612 05 00

Tytuł:Usługa polegająca na wykonaniu prototypu platformy internetowej wspierającej proces diagnozy i leczenia metodami medycyny chińskiej.

Zawiadomienie o unieważnieniu - 15.14.2020 r.

Zbiorcze zestawienie ofert - 14.12.2020 r.

Wyjaśnienie treści SIWZ - 10.12.2020 r.

Ogłoszenie o zamówieniu - 04.12.2020 r.

SIWZ - 04.12.2020 r.  

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy - 04.12.2020 r.

Załącznik nr 2 – formularz cenowy - 04.12.2020 r.

Załącznik nr 3 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - 04.12.2020 r.

Załącznik nr 4 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - 04.12.2020 r.

Załącznik nr 5 - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej - 04.12.2020 r.

Załącznik nr 6 - wykaz usług - 04.12.2020 r.

Załącznik nr 7 - porozumienie o zachowaniu poufności - 04.12.2020 r.

Załącznik nr 8 - wzór umowy - 04.12.2020 r.