Idź do treści strony
 • Ikona Kontakt

  Olsztyński Park Naukowo-
  Technologiczny

  ul. Władysława Trylińskiego 2
  10-683 Olsztyn
  tel. 89 612 05 00

Tytuł:Usługa polegająca na opracowaniu prototypu projektu i wykonania stanowiska do ręcznej produkcji produktów testowych - słomek actistraw spełniających wymogi HACCP.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - 08.12.2020 r.

 Zbiorcze zestawienie ofert - 03.12.2020 r.

Wyjaśnienie treści SIWZ - 01.12.2020 r.

Zmodyfikowany obowiązujący formularz ofertowy - 01.12.2020 r.

1. Ogłoszenie o zamówieniu - 25.11.2020 r.

2. SIWZ - 25.11.2020 r.

3. Załącznik nr 1 – formularz ofertowy - 25.11.2020 r.

4. Załącznik nr 2 – formularz cenowy  - 25.11.2020 r.

5. Załącznik nr 3 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia- 25.11.2020 r.

6. Załącznik nr 4 – oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej- 25.11.2020 r.

7. Załącznik nr 5 – porozumienie o zachowaniu poufności - 25.11.2020 r.

8. Załącznik nr 6 – wzór umowy - 25.11.2020 r.

9. Załącznik nr 7 – schemat budowy słomki - 25.11.2020 r.