Idź do treści strony
 • Ikona Kontakt

  Olsztyński Park Naukowo-
  Technologiczny

  ul. Władysława Trylińskiego 2
  10-683 Olsztyn
  tel. 89 612 05 00

Tytuł: Usługa doradztwa księgowego na rzecz MŚP z województwa warmińsko-mazurskiego

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - 13.11.2020

Zbiorcze zestawienie ofert - 30.10.2020

1. Ogłoszenie o zamówieniu - 20.10.2020

2. SIWZ - 20.10.2020

3. Załącznik nr 1 – formularz ofertowy - 20.10.2020

4. Załącznik nr 2 – formularz cenowy - 20.10.2020

5. Załącznik nr 3 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - 20.10.2020

6.  Załącznik nr 4 – oświadczenie wykazujące spełnianie warunków udziału

w postępowaniu - 20.10.2020

7.  Załącznik nr 5 – oświadczenie o przynależności lub braku

przynależności do grupy Kapitałowej  - 20.10.2020

8. Załącznik nr 6 – wykaz usług - 20.10.2020

9. Załącznik nr 7 – wykaz osób - 20.10.2020

10. Załącznik nr 8 – porozumienie o zachowaniu poufności - 20.10.2020

11. Załącznik nr 9 – wzór umowy - 20.10.2020