Idź do treści strony
 • Ikona Kontakt

  Olsztyński Park Naukowo-
  Technologiczny

  ul. Władysława Trylińskiego 2
  10-683 Olsztyn
  tel. 89 612 05 00

Tytuł: Specjalistyczna usługa doradztwa w zakresie opracowania tożsamości marki, weryfikacji modelu biznesowego, opracowania strategii marketingowej.

Zawiadomienie o wyborze - 30.06.2020

Zbiorcze zestawienie ofert - 22.06.2020

 Wyjaśnienia treści SIWZ - 17.06.2020

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ

3. Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

4. Załącznik nr 2 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

5. Załącznik nr 3 – oświadczenie wykazujące spełnianie warunków udziału w postępowaniu

6. Załącznik nr 4 – oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

7. Załącznik nr 5 – wykaz usług

8. Załącznik nr 6 – wykaz osób

9. Załącznik nr 7 – wzór umowy

10.Załącznik nr 8 – porozumienie o zachowaniu poufności.

11. Załącznik nr 9 - formularz cenowy