Idź do treści strony
 • Ikona Kontakt

  Olsztyński Park Naukowo-
  Technologiczny

  ul. Władysława Trylińskiego 2
  10-683 Olsztyn
  tel. 89 612 05 00

Tytuł: Usługa programistyczna polegająca na zaprogramowaniu nowych oraz modyfikacji istniejących funkcjonalności systemu internetowego

Unieważnienie postępowania - 08.06.2020

Zbiorcze zestawienie ofert - 26.05.2020

Ogłoszenie o zamówieniu - 15.05.2020

SIWZ - 15.05.2020

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy - 15.05.2020

Załącznik nr 2 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - 15.05.2020

Załącznik nr 3 – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu- 15.05.2020

Załącznik nr 4 – oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej - 15.05.2020

Załącznik nr 5 – wykaz usług- 15.02.2020

Załącznik nr 6 – wykaz osób- 15.02.2020

Załącznik nr 7 – zgoda na przetwarzanie danych osobowych zwykłych - 15.02.2020

Załącznik nr 8 – wzór umowy - 15.02.2020