Idź do treści strony
 • Ikona Kontakt

  Olsztyński Park Naukowo-
  Technologiczny

  ul. Władysława Trylińskiego 2
  10-683 Olsztyn
  tel. 89 612 05 00

Tytuł:Usługa programistyczna polegająca na przygotowaniu dokumentacji technicznej, makiety i landing page  - powtórka 2

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - 22.05.2020

Zbiorcze zestawienie ofert - 20.05.2020

Wyjaśnienia treści SIWZ - 15.05.2020

Zmiana treści SIWZ - 14.05.2020

Ogłoszenie o zamówieniu - 11.05.2020

SIWZ - 11.05.2020

Formularz ofertowy - załącznik nr 1 - 11.05.2020

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 2 - 11.05.2020

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 3 - 11.05.2020

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grup[y kapitałowej -załącznik nr 4  - 11.05.2020

Wykaz usług - załącznik nr 5 - 11.05.2020

Wykaz osób - załącznik nr 6 - 11.05.2020

Wzór umowy - załącznik nr 7 - 11.05.2020

Zgoda na przetwarzanie danych zwykłych - załącznik nr 8 - 11.05.2020