Idź do treści strony
 • Ikona Kontakt

  Olsztyński Park Naukowo-
  Technologiczny

  ul. Władysława Trylińskiego 2
  10-683 Olsztyn
  tel. 89 612 05 00

Tytuł:Usługa programistyczna polegająca na zaprogramowaniu nowych oraz modyfikacji istniejących funkcjonalności systemu internetowego

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania  - 29.04.2020

Zbiorcze zestawienie ofert - 29.04.2020

Wyjaśnienia treści SIWZ nr 2 - 24.04.2020

 Wyjaśnienie treści SIWZ - 22.04.2020

Ogłoszenie o zamówieniu - 17.04.2020

SIWZ - 17.04.2020

Formularz ofertowy  - załącznik nr 1 - 17.04.2020

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 2 - 17.04.2020

Oświadczenie o spełnianiu  warunków udziały w postępowaniu - załącznik nr 3 - 17.04.2020

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej - załącznik nr 4 - 17.04.2020

Wykaz usług - załącznik nr 5 - 17.04.2020

Wykaz osób- załącznik nr 6 - 17.04.2020

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych zwykłych - załącznik nr 7 - 17.04.2020

Wzór umowy - załącznik nr 8 - 17.04.2020