Idź do treści strony
 • Ikona Kontakt

  Olsztyński Park Naukowo-
  Technologiczny

  ul. Władysława Trylińskiego 2
  10-683 Olsztyn
  tel. 89 612 05 00

Tytuł: Zapytanie ofertowe na usługę cateringową na potrzeby projektu pt. „Warmińsko-Mazurski Startup Inkubator” realizowanego w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa I Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur, Działanie nr 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie Przedsiębiorczości), Poddziałanie 1.3.1 Inkubowanie przedsiębiorstw” przez Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny w Olsztynie.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - 14.04.2020

Zbiorcze zestawienie ofert - 17.03.2020

 Zaproszenie do złożenia oferty - 10.03.2020

        Formularz ofertowy - załącznik nr 1 - 10.03.2020

      Formularz cenowy - załącznik nr 2 - 10.03.2020

           Oświadczenie o braku powiązań - załącznik nr 3 - 10.03.2020

           Istotne postanowienia umowy - załącznik nr 4 - 10.03.2020