Idź do treści strony
 • Ikona Kontakt

  Olsztyński Park Naukowo-
  Technologiczny

  ul. Władysława Trylińskiego 2
  10-683 Olsztyn
  tel. 89 612 05 00

Tytuł: Usługa opracowania i przeprowadzenia kampanii promocyjnej projektu "Warmińsko-Mazuski Start-up Inkubator" realizowany w ramach umowy o dofinansowanie nr RPWM.01.03.01-28-0001/18-18 w ramach osi priorytetowej 1 - "Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur" działanie 1.3- "Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości)" poddziałanie 1.3.1 - "Inkubowanie przedsiębiorstw" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przez Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - 06.03.2020 r.

Zbiorcze zestawienie ofert

Wyjaśnienia treści SIWZ nr 2

Protokół z postępowania  - bieżący

Wyjaśnienia treści SIWZ

 Modyfikacja do SWIZ - 26.02.2020 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Formularz opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 do SIWZ

Formularz oferty - załącznik nr 2 do SIWZ

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 3 do SIWZ

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 4 do SIWZ

Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej - załącznik nr 5 do SIWZ

Wykaz usług - załącznik nr 6 do SIWZ

Zobowiązanie do oddania zasobów - załącznik nr 7 do SIWZ

Istotne postanowienia umowy - załącznik nr 8 do SIWZ

Wytyczne oznaczania projektów UE - załącznik nr 9 do SIWZ