Idź do treści strony
 • Ikona Kontakt

  Olsztyński Park Naukowo-
  Technologiczny

  ul. Władysława Trylińskiego 2
  10-683 Olsztyn
  tel. 89 612 05 00

Usługa doradztwa księgowego na rzecz MŚP z województwa warmińsko-mazurskiego” w ramach projektu: „Warmińsko-Mazurski Start-up Inkubator” realizowanego w ramach umowy o dofinansowanie nr RPWM.01.03.01-28-0001/18-00 w ramach osi priorytetowej 1- „Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur” działanie 1.3 – „Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości)” poddziałanie 1.3.1 – „Inkubowanie przedsiębiorstw” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1

Formularz oferty - załącznik nr 2

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 3

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 4

Wykaz usług - załącznik nr 5

Wykaz osób- załącznik nr 6

Istotne postanowienia umowy - załącznik nr 7

Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych - załącznik nr 8

Zobowiązanie do oddania zasobów - załącznik nr 9

Informacja z otwarcia ofert