Idź do treści strony
 • Ikona Kontakt

  Olsztyński Park Naukowo-
  Technologiczny

  ul. Władysława Trylińskiego 2
  10-683 Olsztyn
  tel. 89 612 05 00

Przy Centrum Geomatyki i Nowoczesnych Technologii Satelitarnych funkcjonuje Rada Centrum, której zasady pracy są następujące:

1.      W celu wspomagania realizacji celów Centrum Partnerzy powołują   Radę Centrum zwaną dalej Radą, w terminie  dziesięciu dni po podpisaniu umowy o współpracy. W skład Rady  wchodzi  trzech członków w tym dwóch wskazanych przez Gminę Olsztyn (przedstawiciel OPN-T oraz Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Olsztyna)   i  jeden wskazany przez Rektora UWM.

2.      Spotkania Rady zwołuje oraz przewodniczy obradom przedstawiciel OPN-T, który jednocześnie zapewnia obsługę administracyjną Rady.

3.      Posiedzenia Rady zwoływane są drogą poczty elektronicznej na wskazany przez członka Rady adres mailowy, co najmniej siedem dni przed terminem posiedzenia. Posiedzenia Rady odbywają się nie rzadziej niż raz na pół roku.

4.      Zwołanie posiedzenia Rady może nastąpić na podstawie wniosku każdego z jej członków.

5.      Posiedzenia Rady są protokołowane. 

6.      Do kompetencji Rady należy:

6.1.  Wskazywanie kierunków działalności i rozwoju Centrum,

6.2. Przyjmowanie rocznych planów działań oraz sprawozdań z ich wykonania,

6.3. Opiniowanie inicjowanych projektów,

6.4. Poszukiwanie źródeł finansowania rozwoju Centrum,

6.5. Monitorowanie i rozstrzyganie kwestii związanych  z realizacją postanowień niniejszej umowy,

6.6. Zgłaszanie kandydatów na kierownika centrum.

7.      Członkowie Rady Współpracy wykonują swoje zadania bez wynagrodzenia.

8.      Uchwały Rady zapadają jednogłośnie.

 

 

Skład osobowy Rady Centrum:

1.      Przedstawiciel OPNT – Wojciech Samulowski dyrektor OPNT – przewodniczący Rady

2.      Przedstawiciel Rektora UWM –  dr hab. Paweł Wielgosz – prof. UWM, prodziekan ds. nauki i współpracy z gospodarką Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa

3.      Przedstawiciel  Prezydenta Olsztyna – Sławomir Machnik – dyrektor Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miasta Olsztyna