warmińsko-mazurski

startup

inkubator

projekt

„Warmińsko-Mazurski Startup Inkubator”

O projekcie

Projekt powstał z myślą o rozwoju młodych przedsiębiorstw z regionu Warmii i Mazur.

Wiele  pomysłów na udoskonalenie produktów/ usług lub na wprowadzenie nowych rewolucyjnych rozwiązań kończy się niepowodzeniem. Dlaczego? Przyczyn jest naprawdę wiele, są to m.in. : brak badań klientów, zbyt wysokie koszty produkcji innowacji, złe założenie projektowe produktu/ usługi,  nieodpowiedni dobór segmentu klientów, niewłaściwe kanały komunikacji i dystrybucji, brak środków finansowych na wdrożenie.

Poprzez realizację projektu chcemy  zmniejszyć ilość tych niepowodzeń, objąć kompleksowym wsparciem młodych przedsiębiorców, dostarczyć im wiedzę oraz narzędzia do skutecznego wdrożenia innowacyjnych rozwiązań.

Usługi dla przedsiębiorców w ramach projektu zostały tak skomponowane, aby wesprzeć proces od pomysłu przez badanie potrzeb potencjalnych klientów po opracowanie modelu biznesowego oraz zaprojektowanie prototypu.

 

Celem projektu jest osiągnięcie zdolności samodzielnego działania na rynku przez 53 innowacyjne MŚP województwa warmińsko-mazurskiego w początkowej w początkowej fazie rozwoju  działalności (do 3 lat), poprzez realizacje w okresie 05.2019- 04.2021 r. przez 4 ośrodki innowacji Warmii i Mazur programu inkubacji przedsiębiorstw służącego dostarczeniu MŚP, zgodnych z potrzebami, usług dla zapewnienia bieżącego funkcjonowania oraz usług specjalistycznych dla rozwoju produktów/usług oraz umocnienia pozycji rynkowej.

Projekt jest realizowany w partnerstwie przez 4 ośrodki zajmujące się na co dzień wsparciem biznesu:

Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny – lider

Park Naukowo-Technologiczny w Ełku – partner

Inkubator Przedsiębiorczości w Biskupcu – partner

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. – partner

Projekt „Warmińsko-Mazurski Start-up Inkubator” realizowany jest w ramach umowy o dofinansowanie nr RPWM.01.03.01-28-0001/18-00 w ramach osi priorytetowej 1- „Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur” działanie 1.3 – „Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości)” poddziałanie 1.3.1 – „Inkubowanie przedsiębiorstw” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Całkowita wartość projektu – 3 932 827, 63 PLN

Wartość dofinansowania – 3 342 903, 49 PLN

 

Jeśli masz świetny pomysł na biznes, prowadzisz swój biznes, masz otwarty umysł i chcesz przejść od planów do działania – ten projekt jest właśnie dla Ciebie!!!

aktualności

dokumenty

wsparcie

Dla kogo?

Projekt jest skierowany do przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą  i spełniających następujące kryteria formalne:

 

1)      posiadających siedzibę i prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa warmińsko-mazurskiego,

2)      znajdujących się w początkowej fazie rozwoju działalności gospodarczej, tj. funkcjonujących na rynku nie dłużej niż 3 lata (na dzień złożenia wniosku aplikacyjnego), licząc od daty rejestracji działalności gospodarczej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowym Rejestrze Sądowym),

3)      posiadających status mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa (MŚP),

4)      aktywnych, tj. uczestniczących w obrocie gospodarczym w sposób ciągły od dnia rejestracji,

5)      niebędących w stanie upadłości lub likwidacji,

6)      uprawnionych do korzystania z pomocy de minimis,

7)      posiadających techniczne/technologiczne/informatyczne rozwiązanie o potencjale innowacyjnym, stanowiące istotę produktu/usługi rozwijanego/rozwijanej przez przedsiębiorstwo.

Dot. zarówno produktu/usługi już wprowadzonego/wprowadzonej przez MŚP na rynek lub takiego, który nie jest jeszcze przedmiotem prowadzonej przez MŚP rynkowej działalności gospodarczej (produkt/usługa w fazie koncepcyjnej lub w fazie MVP – Minimum Viable Product – pierwsza wersja produktu o minimalnej koniecznej funkcjonalności, brak gotowości produktu do sprzedaży),

8)      zainteresowanych dalszym, innowacyjnym rozwojem produktów/usług, rozwojem ich systemów sprzedaży i marketingu oraz rozwojem systemu zarządzania przedsiębiorstwem,

 

Sprawdź czy jesteś MŚP

 

Projekt przewiduje preferencje w dostępie do usług inkubowania dla MŚP funkcjonujący w branżach gospodarki

1. zgodnych  z  zidentyfikowanymi   inteligentnymi  specjalizacjami  Warmii  i Mazur,  tj.  ekonomia  wody, żywność wysokiej jakości,drewno i meblarstwo,

2. średnio-wysokiej i wysokiej techniki zgodnie z klasyfikacją Dziedzin Nauki i Techniki wg OECD,

3. zgodnych z specjalizacjami rozwijanymi przez Realizatorów Projektu o których mowa w§ 2 ust. 1,tj.: technologie informacyjno-komunikacyjne TIK (ICT), geoinformatyka, geodezja, biogospodarka , mechanika,inżynieria techniczna, automatyka przemysłowa, przetwórstwo przemysłowe,

4. powstałych dzięki wsparciu ze środków innych działań/poddziałań RPO WiM 2014-2020  lub  innych programów operacyjnych  na lata 2014-2020.

 

Inkubacja przedsiębiorstw będzie odbywała się w dwóch cyklach, które będą trwały do 11 miesięcy każdy:

I cykl – 01.09.2019 r. – 31.07.2020 r. – inkubacja 41 MŚP

Rekrutacja trwa do 5.09.2019 r.

Instytucje inkubujące:

 – Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny, ul. Trylińskiego 2, Olsztyn

 – Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji, ul. Jagiellońska 91A, Olsztyn

 – Park Naukowo-Technologiczny w Ełku, ul. Podmiejska 5, Ełk

 – Inkubator Przedsiębiorczości w Biskupcu, ul. Armii Krajowej 1, Biskupiec

 

II cykl – 01.04.2020 r. – 28.04.2021 r. – inkubacja 12 MŚP

Instytucja inkubująca:

 – Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny, ul. Trylińskiego 2, Olsztyn

Nabór do pierwszego cyklu rozpoczyna się w czerwcu 2019 r.

 

Proces inkubacji

Program Inkubacji obejmuje 2 pakiety usług na rzecz MŚP, tj. pakiet:

Pakiet podstawowych usług niezbędnych do funkcjonowania MŚP obejmuje:

1. Usługi infrastrukturalne

2. Usługi prawne

3. Usługi księgowe

4. Usługi ICT

Pakiet specjalistycznych usług proinnowacyjnych niezbędnych do rozwoju produktu/usługi i umacniania pozycji rynkowej firmy:

1. Opracowanie indywidualnego programu rozwoju produktu/usługi

2. Szkolenia:

a) tworzenie modelu biznesowego

b) zarządzanie zespołem

3. Indywidualny pakiet dla przedsiębiorstw

a) opracowanie tożsamości marki

b) opracowanie projektu/usługi (prototyp)

c) przeprowadzenie badania użytkowników (testowanie rozwiązań)

d) weryfikacja modelu biznesowego

e) opracowanie strategii marketingowej

4. Mentoring grupowy – przygotowanie do prezentacji pomysłu przed inwestorem

6. Spotkania z potencjalnym inwestorem

7. Networking

partnerzy

projektu

Park Naukowo-Technologiczny w Ełku

Ewa Wasilewska

Koordynator lokalny

ul. Podmiejska 5

19-300 Ełk

tel. 87 732 63 03

startupinkubator@technopark.elk.pl

Warmińska Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego

Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie

Marta Piskorz

Koordynator lokalny

ul. Jagiellońska 91A

10-356 Olsztyn

tel. 89 512 24 61

m.piskorz@wmarr.olsztyn.pl

Inkubator Przedsiębiorczości w Biskupcu

ul. Armii Krajowej 1,

11-300 Biskupiec

tel. 89 715 01 20

inkubator@biskupiec.pl

kontakt

ZESPÓŁ ZARZĄDZAJĄCY PROJEKTEM

Monika Wadowska

Kierownik projektu

tel. 89 612 05 10

e-mail: wadowska.monika@opnt.olsztyn.eu

Beata Mędrek-Żęgota

Specjalista ds. koordynacji procesu inkubacji
Specjalista ds. promocji

tel. 89 612 05 11

e-mail: zegota.beata@opnt.olsztyn.eu

Przemysław Więckiewicz

Specjalista ds. rozliczeń finansowych Projektu

tel. 89 612 05 04

e-mail: wieckiewicz.przemyslaw@opnt.olsztyn.eu

 

Stanisława Masłowska

Specjalista ds. zamówień publicznych

tel. 89 612 05 02

e-mail: maslowska.stanislawa@opnt.olsztyn.eu

logotypy Unii Europejskiej