polityka

prywatności

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

1. Zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanym dalej RODO) Administratorem Państwa danych osobowych jest Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny, ul. Władysława Trylińskiego 2, 10-683 Olsztyn.

2. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Państwa zgody, w celu: a. organizacji konferencji, szkoleń, seminariów i warsztatów, b. prowadzenia korespondencji z Państwem jako naszymi Klientami oraz Kontrahentami (np. przesyłania faktur drogą elektroniczną), c. wysyłki newslettera, i będą przetwarzane są do czasu wycofania zgody lub do czasu spełnienia obowiązku związanego z żądaniami strony lub wynikającego z przepisu prawa, z zachowaniem przepisów o archiwizacji dokumentacji oraz okresu niezbędnego do dochodzenia lub obrony roszczeń.

3. Podanie ww. danych jest dobrowolne.

4. Mają Państwo prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcia zgody mogą Państwo dokonać drogą mailową pod adresem: sekretariat@opnt.olsztyn.eu.

5. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu podjęcia działań prowadzących do zawarcia umowy lub wykonania zawartych umów dotyczących m.in.: a. umów wynajmu pomieszczeń (długoterminowo lub krótkoterminowo) czy namiotu wystawowego, b. oraz innych umów cywilnoprawnych.

6. Podanie danych w tym przypadku jest dobrowolne, ale niepodanie danych uniemożliwi zawarcie umowy.

7. Państwa dane osobowe przetwarzane są do czasu realizacji umowy zachowaniem przepisów o archiwizacji oraz okresu niezbędnego do dochodzenia lub obrony roszczeń.

8. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu realizacji obowiązku prawnego nałożonego na Administratora na podstawie przepisów prawa, w szczególności ustawy o rachunkowości, ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

9. Podanie tych danych jest obowiązkowe, co wynika z przepisów prawa.

10. Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora danych osobowych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia ich przetwarzania.

11. Przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych w zakresie w jakim są one przetwarzane w systemach informatycznych na podstawie udzielonej zgody oraz usunięcia danych jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody.

12. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli uznają Państwo, że dane Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie przepisami RODO.


Szanowni Państwo,
25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). W związku z powyższym przesyłamy Państwu informacje dotyczące udostępnionych nam przez Państwa danych osobowych.
Administrator danych:
Administratorem Państwa danych osobowych jest Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny z siedzibą przy ul. Wł. Trylińskiego 2, 10-686 Olsztyn.
Kontakt z inspektorem ochrony danych w Olsztyńskim Parku Naukowo-Technologicznym możliwy jest pod adresem: sekretariat@opnt.olsztyn.pl i tel. 89 612 05 00.
Olsztyński Park Naukowo-Technologicznym jest jednostką budżetową Gminy Olsztyn.
Cel przetwarzania:
Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z działalnością gospodarczą prowadzoną w OPNT, usługami proinnowacyjnymi świadczonymi rezydentom, innym podmiotom i związanych z funkcjonowaniem obiektu systemami kontroli dostępu do obiektów i pomieszczeń, monitoringu zewnętrznego i wewnętrznego i współpracą biznesową. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora.
Okres przechowywania danych:
Państwa dane osobowe będą przechowywane w okresie niezbędnym do ich przetwarzania lub do chwili wycofania zgody. Zgodę mogą Państwo wycofać drogą mailowa pod adresem: sekretariat@opnt.olsztyn.pl.
Posiadają Państwo prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – należy rozstrzygnąć czy nie ma konieczności ograniczeń uprawnień wynikających z innych przepisów prawa.
Przysługuje Państwu prawo do prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.


Inspektor Ochrony Danych – Beata Mędrek-Żęgota – 89 612 05 11, iod@opnt.olsztyn.eu