park

naukowo
- technologiczny

nabór firm

do opn-t

ŚCIEŻKA APLIKACYJNA

1. Złożenie wniosku aplikacyjnego możliwe jest:

 – w wersji elektronicznej (poniżej kliknij Wniosek aplikacyjny). Dokumenty przesłane w formie elektronicznej muszą być podpisane ważnym podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym na stronie moj.gov.pl

 – w wersji papierowej na adres: Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny, 10-683 Olsztyn, ul. Wł. Trylińskiego 2.

Wniosek aplikacyjny oraz biznesplan  (biznesplan składają firmy istniejące do 12 m-cy od momentu rejestracji)

2. Przeprowadzenie oceny formalnej przez pracowników OPN-T. Dopuszcza się przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z przedstawicielami Wnioskodawcy.

3. Wydanie opinii przez Radę Naukową OPN-T. Dopuszcza się przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z przedstawicielami Rady Naukowej

4. Decyzja dyrektora Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego.

5. Dostarczenie dokumentów dodatkowych do przygotowania umowy najmu w zakresie pomocy de minimis – dokumenty do pobrania poniżej: Załączniki – punkty od 2 do 5.

6. Zawarcie umowy najmu. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się podpisanie przedwstępnej umowy najmu.

Uwaga: Przyjmowanie wniosków odbywa się w sposób ciągły.

Załączniki:

1. Klasyfikacja Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej – pobierz.
2. Wniosek o pomoc de minimis załącznik 1 – pobierz
3. Wniosek o pomoc de minimis załącznik 2 – pobierz.
4. Wniosek o pomoc de minimis załącznik 3 – pobierz.
5. Oświadczenie o niezaleganiu z podatkami, składkami wobec ZUS i US – pobierz.