Idź do treści strony
 • Ikona Kontakt

  Olsztyński Park Naukowo-
  Technologiczny

  ul. Władysława Trylińskiego 2
  10-683 Olsztyn
  tel. 89 612 05 00

Nabór firm do OPN-T

ŚCIEŻKA APLIKACYJNA

1. Złożenie wniosku aplikacyjnego w wersji papierowej na adres: Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny; 10-683 Olsztyn; ul. Wł. Trylińskiego 2 oraz wersji elektronicznej na adres: sekretariat@opnt.olsztyn.eu.

Wniosek aplikacyjny oraz biznesplan do pobrania.

2. Przeprowadzenie oceny formalnej przez pracowników OPN-T. Dopuszcza się przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z przedstawicielami Wnioskodawcy.

3. Wydanie opinii przez Radę Naukową OPN-T. Dopuszcza się przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z przedstawicielami Rady Naukowej

4. Decyzja dyrektora Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego.

5. Dostarczenie dokumentów dodatkowych do przygotowania umowy najmu, których wykaz zawiera formularz wniosku aplikacyjnego (pkt. 6).

6. Zawarcie umowy najmu. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się podpisanie przedwstępnej umowy najmu.

Uwaga: Przyjmowanie wniosków odbywa się w sposób ciągły. Wniosek można złożyć każdego dnia (od pon. do pt. w godzinach 7.00-15.00)  w sekretariacie OPNT.

 

Załączniki:

1. Klasyfikacja Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej - pobierz.
2. Wniosek o pomoc de minimis załącznik 1 - pobierz
3. Wniosek o pomoc de minimis załącznik 2 - pobierz.
4. Wniosek o pomoc de minimis załącznik 3 - pobierz.
5. Oświadczenie o niezaleganiu z podatkami, składkami wobec ZUS i US - pobierz.

 

Inne dokumenty:

1. Regulamin Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego - pobierz.
2. Regulamin CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII OLSZTYŃSKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO - pobierz.
3. Regulamin pomocy de minimis - pobierz.

4. Regulamin udzielania dofinansowania rezydentom OPN-T - pobierz.