Idź do treści strony
 • Ikona Kontakt

  Olsztyński Park Naukowo-
  Technologiczny

  ul. Władysława Trylińskiego 2
  10-683 Olsztyn
  tel. 89 612 05 00

VISIMIND Sp. z o.o.

Geodezja Informatyczna

Visimind oferuje usługi w zakresie wydajnych metod gromadzenia informacji przestrzennych. Nasze produkty wspierają procesy zarządzania obiektami infrastruktury strategicznej takimi jak: linie energetyczne, pasy drogowe, linie kolejowe, stacje transformatorowe i szafy rozdzielcze, mosty, tunele, wiadukty, tereny zurbanizowane, lasy i uprawy rolne. Dostarczane dane przestrzenne, a także zobrazowania dwu- i trójwymiarowe pozyskiwane za pomocą wysokorozdzielczych sensorów takich jak kamery inspekcyjne RGB oraz hiperspektralne, kamery termowizyjne i kamery typu "corona', lotnicze oraz ręczne skanery laserowe, pozwalają na tworzenie zaawansowanych rozwiązań informatycznych wspierających procesy dokumentacji, komunikacji oraz zarządzania mieniem.
Misją Visimind jest ciągłe doskonalenie rozwiązań i koncepcji technicznych, w celu dostarczania produktów najwyższej jakości zgodnych z obowiązującymi normami i uregulowaniami prawnymi. Stosowane przez Visimind procedury kontroli i nadzoru jakości QA/QC pozwalają nam osiągać bardzo wysokie wskaźniki poprawności oraz dokładności dostarczanych danych. Niezwykle istotne jest dla nas stałe podnoszenie standardów i poziomu oferowanych usług oraz zapewnienie wysokiego bezpieczeństwa przechowywanych informacji.

ENERGETYKA - Metoda Visimind pozwala na jednoczesną analizę informacji o stanie technicznym sieci, lokalizacji obiektów i stanie własności gruntów. Celem oferowanego rozwiązania jest: minimalizacja prawdopodobieństwa przerw dopływu prądu spowodowanych złym stanem technicznym urządzeń elektroenergetycznych, podniesienie wydajności pracy w terenie w oparciu o dane lokalizujące usterki, optymalizacja działań prewencyjnych w zakresie stanu technicznego sieci oraz procesów zarządzania infrastrukturą sieciową, usprawnienie procesów planowania i rozbudowy sieci, inspekcja i obloty awaryjne.

DROGOWNICTWO - Dostarczane informacje zasilające systemy GIS stanowią duży atut w procesie optymalizacji kosztów podejmowanych przedsięwzięć i inwestycji, usprawniają procesy zarządzania zasobami ludzkimi oraz infrastrukturą drogową, w tym planowania bezpieczeństwa użytkowania dróg.

GAZOWNICTWO - Oferowane przez Visimind rozwiązania wspierają działalność przedsiębiorstw w następujących obszarach: ewidencja naziemnej infrastruktury sieciowej i urządzeń gazowych, kartometryczne, wysokorozdzielcze zdjęcia posiadające georeferencję, ortofotomapa obszaru planowanej rozbudowy sieci, niwelacja powierzchniowa skanerem laserowym, cyfrowe mapy geodezyjne, wspomaganie prac eksploatacyjnych dokumentacja sieci, obraz sieci w postaci zdjęć zintegrowanych z mapą cyfrową, planowanie i projektowanie sieci, lokalizacja uszkodzeń i wycieków.

ŚRODOWISKO - Ponadto dane pozyskane metodą Visimind są niezbędnymi składowymi opracowań ekofizjograficznych, stanowiących aktualne informacje o zasobach i stanie środowiska. Znajdują zastosowanie przy określaniu wysokości, stopnia zadrzewienia i zwarcia drzewostanu oraz pozwalają na charakterystykę roślinności i gleby. Produkty przez nas dostarczone wykorzystywane są m. in. w geologii, archeologii, ochronie środowiska, tworzeniu map hałasu i inżynierii budowlanej.