deklaracja

dostępności

Deklaracja dostępności


Wstęp deklaracji

Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny.


Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2016-05-16

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-08-30


Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.


Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-08-30. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt, adres e-mail: sekretariat@opnt.olsztyn.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (89) 612-05-00. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.


Informacje na temat procedury/Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna

  1. Główny budynek Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego (OPN-T) jest dostosowany do obsługi osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.
  2. Każdy z budynków należących do OPN-T, tj. BK, B1, B2, B3, L1 oraz L2 wyposażony jest w windę. W windach jest brak systemu informacji głosowej oraz poręczy na wysokości 0,90 m.
  3. Toalety są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
  4. Osoby z niepełnosprawnościami mają prawo wstępu z psem asystującym do wszystkich ogólnie dostępnych przestrzeni budynków.
  5. W pobliżu budynków na ogólnodostępnych parkingach znajdują się wyznaczone miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnościami.
  6. Budynki Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego nie są wyposażone w pętle indukcyjne.
  7. Na terenie OPN-T nie ma możliwości korzystania z tłumacza języka migowego, zarówno na miejscu jak i online.

Aplikacje mobilne

Brak aplikacji mobilnych