cgints

centrum geomatyki i nowoczesnych technologii satelitarnych

Centrum jest placówką usługowo-badawczą OPN-T a jego celem jest świadczenie usług przedsiębiorstwom w oparciu o prace badawczo-rozwojowe w zakresie nowych technologii satelitarnego pozycjonowania.

W ramach Centrum uruchomiona została stacja referencyjna Multi-GNSS (GPS+GLONASS+Galileo+BDS) włączona do państwowego systemu ASG-EUPOS.
Zakres działalności naukowej i badawczo-rozwojowej:

– Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie wykorzystania technik satelitarnych GNSS (m.in. badania nad technologią wiarygodnego pozycjonowania metodami pomiarów RTK w czasie rzeczywistym oraz techniką szybkich pomiarów statycznych)

– Wdrożenie satelitarnej nawigacji obszarowej RNAV na lotnisku Dajtki oraz na lotniskach w regionie Warmii i Mazur,

– Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych i szkoleń w zakresie teledetekcji satelitarnej,

– Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych i szkoleń w zakresie wykorzystania Georadaru,

– Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych i szkoleń w zakresie zintegrowanych pomiarów batymetrycznych,

– Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych i szkoleń w zakresie fotogrametrii bliskiego i dalekiego zasięgu,

– Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych i szkoleń w zakresie tworzenia i wykorzystania systemów informacji przestrzennej (SIP/GIS).

Współpraca z przedsiębiorstwami

– Wsparcie zrównoważonego rozwoju regionu poprzez transfer nowych technologii do gospodarki.

– Wsparcie merytoryczne (konsultacje i szkolenia) dla przedsiębiorstw z zakresu wykorzystania technik satelitarnych w geodezji, nawigacji i precyzyjnym pozycjonowaniu. Prowadzenie badań naukowych w wyżej wymienionym zakresie.

– Udostępnianie danych obserwacyjnych i korekcyjnych użytkownikom Globalnych Systemów Nawigacji Satelitarnej (GNSS).

– Wykorzystanie georadaru przy planowaniu i realizacji inwestycji miejskich oraz w archeologii.

– Nowoczesne pomiary batymetryczne jezior z wykorzystaniem zintegrowanej technologii – echosonda +GNSS

W dniu 21.01.2016r. stacja referencyjna OPNT w Centrum Geomatyki i Nowoczesnych Technologii Satelitarnych Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego została włączona do serwisów czasu rzeczywistego ASG-EUPOS. Stacja udostępnia dane korekcyjne RTK oraz została włączona do strumieni sieciowych RTN.

Dane kontaktowe:

Centrum Geomatyki i Nowoczesnych Technologii Satelitarnych

Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny

ul. Władysława Trylińskiego 12

10-683 Olsztyn

Budynek L2

pokój nr 109

dr inż. Marek Ogryzek

Kierownik Centrum CGiNTS

ogryzek.marek@opnt.olsztyn.eu

tel. 532 751 969

Rada Centrum

Przy Centrum Geomatyki i Nowoczesnych Technologii Satelitarnych funkcjonuje Rada Centrum, której zasady pracy są następujące:

 1. W celu wspomagania realizacji celów Centrum Partnerzy powołują   Radę Centrum zwaną dalej Radą, w terminie  dziesięciu dni po podpisaniu umowy o współpracy. W skład Rady  wchodzi  trzech członków w tym dwóch wskazanych przez Gminę Olsztyn (przedstawiciel OPN-T oraz Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Olsztyna)   i  jeden wskazany przez Rektora UWM.
 2. Spotkania Rady zwołuje oraz przewodniczy obradom przedstawiciel OPN-T, który jednocześnie zapewnia obsługę administracyjną Rady.
 3. Posiedzenia Rady zwoływane są drogą poczty elektronicznej na wskazany przez członka Rady adres mailowy, co najmniej siedem dni przed terminem posiedzenia. Posiedzenia Rady odbywają się nie rzadziej niż raz na pół roku.
 4. Zwołanie posiedzenia Rady może nastąpić na podstawie wniosku każdego z jej członków.
 5. Posiedzenia Rady są protokołowane. 
 6. Do kompetencji Rady należy:
  • 1. Wskazywanie kierunków działalności i rozwoju Centrum,
  • 2. Przyjmowanie rocznych planów działań oraz sprawozdań z ich wykonania,
  • 3. Opiniowanie inicjowanych projektów,
  • 4. Poszukiwanie źródeł finansowania rozwoju Centrum,
  • 5. Monitorowanie i rozstrzyganie kwestii związanych  z realizacją postanowień niniejszej umowy,
  • 6. Zgłaszanie kandydatów na kierownika centrum.
 7. Członkowie Rady Współpracy wykonują swoje zadania bez wynagrodzenia.
 8. Uchwały Rady zapadają jednogłośnie.

Skład osobowy Rady Centrum:

 1. Przedstawiciel OPNT – Maria Borzym dyrektor OPNT – przewodniczący Rady
 2. Przedstawiciel Rektora UWM –  dr hab. Paweł Wielgosz – prof. UWM, prodziekan ds. nauki i współpracy z gospodarką Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa
 3. Przedstawiciel  Urzędzie Miasta Olsztyna reprezentujący Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami