Idź do treści strony
 • Ikona Kontakt

  Olsztyński Park Naukowo-
  Technologiczny

  ul. Władysława Trylińskiego 2
  10-683 Olsztyn
  tel. 89 612 05 00

Tytuł: Usługa opracowania i wykonania materiałów promocyjno-informacyjnych

Zawiadomienie o wyborze oferty - 26.05.2020

Zbiorcze zestawienie ofert - 22.05.2020

1.       Ogłoszenie o zamówieniu - 14.05.2020

2.       SIWZ - 14.05.2020

3.       Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia - 14.05.2020

4.       Załącznik nr 2 – formularz ofertowy - 14.05.2020

5.       Załącznik nr 3 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia- 14.05.2020

6.       Załącznik nr 4 – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - 14.05.2020

7.       Załącznik nr 5 – oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej - 14.05.2020

8.       Załącznik nr 6 – wykaz usług - 14.05.2020

9.       Załącznik nr 7 – wzór umowy - 14.05.2020

10.   Załącznik nr 8 – wytyczne oznakowania projektów UE. - 14.05.2020