Idź do treści strony
 • Ikona Kontakt

  Olsztyński Park Naukowo-
  Technologiczny

  ul. Władysława Trylińskiego 2
  10-683 Olsztyn
  tel. 89 612 05 00

Tytuł:Usługa programistyczna polegająca na opracowaniu rozwiązań informatycznych do nagrania symulacji szkoleniowej w 360 stopniach oraz stworzenie środowiska VR

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - 29.04.2020

Zbiorcze zestawienie ofert - 25.04.2020

Wyjaśnienie treści SIWZ - 22.04.2020

Modyfikacja treści SIWZ - 22.04.2020

Ogłoszenie o zamówieniu - 16.04.2020

SIWZ - 16.04.2020

Formularz ofertowy - załącznik nr 1 - 16.04.2020

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 2 - 16.04.2020

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 3 - 16.04.2020

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej -załącznik nr 4 - 16.04.2020

Wykaz usług - załącznik nr 5 - 16.04.2020

Wykaz osób - załącznik nr 6 - 16.04.2020

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych zwykłych - załącznik nr 7 - 16.04.2020

Wzór umowy - załącznik nr 8 - 16.04.2020