Idź do treści strony
 • Ikona Kontakt

  Olsztyński Park Naukowo-
  Technologiczny

  ul. Władysława Trylińskiego 2
  10-683 Olsztyn
  tel. 89 612 05 00

Tytuł: Usługa programistyczna - Full stack developer

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - 14.04.2020

Sprostowanie do zbiorczego zestawienia ofert  - 08.04.2020

Zbiorcze zestawienie ofert - 07.04.2020

Wyjaśnienia treści SIWZ - 03.04.2020

Ogłoszenie o zamówieniu - 26.03.2020

SIWZ - 26.03.2020

Formularz ofertowy - załącznik nr 1 - 26.03.2020

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 2 - 26.03.2020

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 3 - 26.03.2020

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej - załącznik nr 4 - 26.03.2020

Wykaz usług - załącznik nr 5 - 26.03.2020

Wykaz osób - załącznik nr 6 - 26.03.2020

Wzór umowy - załącznik nr 7 - 26.03.2020