Idź do treści strony
 • Ikona Kontakt

  Olsztyński Park Naukowo-
  Technologiczny

  ul. Władysława Trylińskiego 2
  10-683 Olsztyn
  tel. 89 612 05 00

Tytuł: Usługa opracowania oprogramowania MVP projektu SOC Digital Signage

Zawiadomienie o wyborze oferty  - 20.04.2020

Zbiorcze zestawienie ofert - 03.04.2020

Wyjaśnienie treści SIWZ - 31.03.2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 31.03.2020

Ogłoszenie o zamówieniu - 25.03.2020

SIWZ - 25.03.2020

Formularz ofertowy - załącznik nr 1 - 25.03.2020

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 2 - 25.03.2020

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 3 - 25.03.2020

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej - załącznik  nr 4 - 25.03.2020

Wykaz usług - załącznik nr 5 - 25.03.2020

Wykaz osób - załącznik nr 6 - 25.03.2020

Wzór umowy - załącznik nr 7 - 25.03.2020