Idź do treści strony
 • Ikona Kontakt

  Olsztyński Park Naukowo-
  Technologiczny

  ul. Władysława Trylińskiego 2
  10-683 Olsztyn
  tel. 89 612 05 00

Tytuł: Usługa programistyczna polegająca na przygotowaniu dokumentacji technicznej, makiety i landing page.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - 09.04.2020

Sprostowanie do zbiorczego zestawienia ofert - 08.04.2020

Zbiorcze zestawienie ofert - 07.04.2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2 - 31.03.3020

Zmiana treści SIWZ - 30.03.2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  - 30.03.2020

Ogłoszenie o zamówieniu - 25.03.2020

SWIZ - 25.03.2020

Formularz ofertowy - załącznik nr 1 - 25.03.2020

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 2 - 25.03.2020

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 3 - 25.03.2020

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej - załącznik nr 4 - 25.03.2020

Wykaz usług - załącznik nr 5 - 25.03.2020

Wykaz osób - załącznik nr 6 - 25.03.2020

Wzór umowy - załącznik nr 7 - 25.03.2020