Idź do treści strony
 • Ikona Kontakt

  Olsztyński Park Naukowo-
  Technologiczny

  ul. Władysława Trylińskiego 2
  10-683 Olsztyn
  tel. 89 612 05 00

Usługę doradczą polegającą na opracowaniu Indywidualnych Programów Rozwoju na rzecz 41 MŚP z województwa warmińsko-mazurskiego” w ramach projektu: „Warmińsko-Mazurski Start-up Inkubator” realizowanego w ramach umowy o dofinansowanie nr RPWM.01.03.01-28-0001/18-00 w ramach osi priorytetowej 1- „Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur” działanie 1.3 – „Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości)” poddziałanie 1.3.1 – „Inkubowanie przedsiębiorstw” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 10.09.2019 r.

Sprostowanie do SWIZ z dnia 10.09.2019 r. zmiana terminu składania ofert

SWIZ nr postępowania 66/2019/PN/OPNT/SI

Sprostowanie z dnia 04.09.2019 r. do SWIZ

Sprostowanie z dnia 05.09.2019 r. do SWIZ

Załącznik nr 1 – formularz – opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – formularz oferty

Załącznik nr 3 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 4 – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 5 – wykaz usług

Załącznik nr 6 – wykaz osób do wykonania zamówienia

Załącznik nr 7 – istotne postanowienia umowy

Załącznik nr 8 – oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

Załącznik nr 9 – zobowiązanie do oddania zasobów

Informacja z otwarcia ofert