Idź do treści strony
 • Ikona Kontakt

  Olsztyński Park Naukowo-
  Technologiczny

  ul. Władysława Trylińskiego 2
  10-683 Olsztyn
  tel. 89 612 05 00

Usługa wraz z dostawą  segregatorów portfolio wraz z opracowaniem strony tytułowej na potrzeby projektu  pt. „Startup Heroes - platforma startowa dla nowych pomysłów” realizowanego w ramach „Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020” (nr umowy: POPW.01.01.01-28-0002/18-00) przez Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny w Olsztynie dla inkubowanego przedsiębiorstwa typu startup

Ogłoszenie o zamówieniu - 08.08.2019

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - 08.08.2019

Formularz Opisu Przedmiotu Zamówienia - załącznik nr 1 - 08.08.2019

Formularz oferty - załącznik nr 2 - 08.08.2019

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 3 - 08.08.2019

Wzór oświadczenia dotyczącego grupy kapitałowej - załącznik nr 4 - 08.08.2019

Istotne postanowienia umowy - załącznik nr 5 - 08.08.2019

Informacja z otwarcia ofert - 20.08.2019

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - 23.08.2019