Idź do treści strony
 • Ikona Kontakt

  Olsztyński Park Naukowo-
  Technologiczny

  ul. Władysława Trylińskiego 2
  10-683 Olsztyn
  tel. 89 612 05 00

Tytuł przetargu:Usługa opracowania materiałów promocyjno-informacyjnych i przeprowadzenia działań promocyjno-informacyjnych w 2 cyklach projektu pt."Startup Heroes - platforma dla nowych pomysłów" realizowanego w ramach "Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020" na potrzeby Olsztyńskiego Parku Naukowo- Technologicznego w Olsztynie (nr umowy: POPW.01.01.01-28-0002/18-00)

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Formularz - opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 do SIWZ

Formularz oferty - załącznik nr 2 do SIWZ

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 3 do SIWZ

Oświadczenie o spełnienie warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 4 do SIWZ

Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej - załącznik nr 5 do SIWZ

Wykaz usług - załącznik nr 6 do SIWZ - załącznik nr 6 do SIWZ

Zobowiązanie do oddania zasobów - załącznik nr 7 do SIWZ

Istotne postanowienia umowy - załącznik nr 8 do SIWZ

Wytyczne oznaczenia projektów UE - załącznik nr 9 do SIWZ

 Informacja z otwarcia ofert

 Zawiadomienie o wyborze oferty