Idź do treści strony
 • Ikona Kontakt

  Olsztyński Park Naukowo-
  Technologiczny

  ul. Władysława Trylińskiego 2
  10-683 Olsztyn
  tel. 89 612 05 00

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w trybie USŁUGI SPOŁECZNE

pt.  Moderacja procesu udzielania rekomendacji podczas wydarzenia Time of Heroes dla 22 startupów w ramach projektu: Startup Heroes – Platforma startowa  dla nowych pomysłów" realizowanego w ramach "Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020" (nr umowy: POPW.01.01.01-28-0002/18-00).

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne - 30.08.2019

Formularz opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 - 30.08.2019

Formularz oferty - załącznik  nr 2 - 30.08.2019

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 3 - 30.08.2019

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 4 - 30.08.2019

Wykaz usług - załącznik nr 5- 30.08.2019

Wykaz osób do kryterium doświadczenie - załącznik 6 - 30.08.2019

Istotne postanowienia umowy - załącznik nr 7 - 30.08.2019

Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych - załącznik nr 8 - 30.08.2019

Zobowiązanie do oddania zasobów - załącznik nr 9 - 30.08.2019

Informacja z otwarcia ofert - 09.09.2019

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - 09.09.2019