Idź do treści strony
 • Ikona Kontakt

  Olsztyński Park Naukowo-
  Technologiczny

  ul. Władysława Trylińskiego 2
  10-683 Olsztyn
  tel. 89 612 05 00

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie usługi społeczne pt. Przeprowadzenie 2-dniowego szkolenia z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w ramach projektu pt. "Warmińsko-Mazurski Start-up Inkubator" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach umowy o dofinansowanie nr RPWM.01.01.01-28.0001/18-00 w ramach osi priorytetowej 1-"Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur" działanie 1.3 - "Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości)" poddziałanie 1.3.1 - "Inkubowanie przedsiębiorstw" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu

Załącznik nr 1 - formularz opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - formularz oferty

Załącznik nr 3 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 4 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 5 - wykaz usług

Załącznik nr 6 - wykaz osób

Załącznik nr 7 - istotne postanowienia umowy

Załącznik nr 8 - zobowiązanie do oddania zasobów