Idź do treści strony
 • Ikona Kontakt

  Olsztyński Park Naukowo-
  Technologiczny

  ul. Władysława Trylińskiego 2
  10-683 Olsztyn
  tel. 89 612 05 00

Usługa doradcza w przygotowaniu indywidualnych programów rozwoju na rzecz przedsiębiorstw z województwa warmińsko-mazurskiego w ramach projektu: „Warmińsko-Mazurski Start-up Inkubator” realizowanego w ramach umowy odofinansowanie nr RPWM.01.03.01-28-0001/18-00 w ramach osi priorytetowej
1- „Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur” działanie 1.3 – „Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości)” poddziałanie 1.3.1 – „Inkubowanie przedsiębiorstw” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu

Załącznik nr 1 - formularz - opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - formularz oferty

Załącznik nr 3 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 4 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 5 - wykaz usług

Załącznik nr 6 - wykaz osób do wykonania zamówienia

Załącznik nr 7 - istotne postanowienia umowy

Załącznik nr 8 - oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

Załącznik nr 9 - zobowiązanie do oddania zasobów

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty