Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – 23.06.2020

Zbiorcze zestawienie ofert – 19.06.2020

1. Ogłoszenie o zamówieniu – 09.06.2020

2. SIWZ – 09.06.2020

3. Załącznik nr 1 – formularz ofertowy – 09.06.2020

4.Załącznik nr 2 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – 09.06.2020

5.Załącznik nr 3 – oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej- 09.06.2020

6.Załącznik nr 4 – wzór umowy- 09.06.2020

7.Załącznik nr 5 – porozumienie o zachowaniu poufności – 09.06.2020